top of page

I. VOORWERP

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle dossiers van en adviezen verstrekt door P-assist BV, met maatschappelijke zetel te Gust Hensstraat 9, 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0538.613.482, hierna naar verwezen als 'P-assist', 'wij' of 'ons'.

 

II. ENGAGEMENT

De werkzaamheden die door P-assist worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en vermogen in overeenstemming met wat redelijkerwijs kan worden verwacht van een gelijkaardige onderneming die gelijkaardige taken uitoefent. Ten aanzien van onze werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.

III. AANSPRAKELIJKHEID

Doordat P-assist wordt geacht een inspanningsverbintenis te zijn aangegaan met de klant, kunnen wij enkel aansprakelijk worden gesteld indien wordt aangetoond dat schade werd geleden doordat P-assist zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. P-assist kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade, indien deze voortvloeit uit het feit dat de klant of een derde ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of het niet uitvoeren van onze verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die, redelijkerwijs, buiten de controle van ons liggen.

 

Wanneer de klant kan bewijzen dat de schade is voortgevloeid uit een foutieve handelswijze van P-assist, kan de klant de door hem opgelopen en bewezen schade op ons verhalen. De schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeit uit de foutieve handelwijze van P-assist. De maximale aansprakelijkheid van P-assist krachtens deze overeenkomst zal in geen geval hoger zijn dan tienmaal de normale administratiekosten van de maand waarin de fout wordt vastgesteld.

 

De cliënt dient, op straffe van verval, een vordering tot schadevergoeding per aangetekend schrijven te richten aan ons binnen de zes maanden nadat de fout zich voordeed.

 

IV. SCHADEBEDING

Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van de factuur is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van tien procent op het niet-betaalde gedeelte van de factuur.

V. DUUR

De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Bij opzegging door een van de partijen zal de overeenkomst een einde nemen op het einde van het kwartaal waarin de opzegging per aangetekend schrijven gebeurde aan de andere partij.

 

VI. GESCHILLENREGELING

Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Er wordt overeengekomen dat het Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Bepalingen, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien zij niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

bottom of page