top of page

Aanpassing opzeggingstermijn in de eerste zes maanden van arbeidsrelatie

De Wet EenheidsStatuut voerde geharmoniseerde opzeggingstermijnen in voor alle werknemers, ongeacht hun statuut.

Tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie heeft de werknemer recht op een opzeggingstermijn van:

0 < 3 maanden 2 weken

3 < 6 maanden 4 weken

Het ontwerp wil tijdens die periode van zes maanden een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijn invoeren:

0 < 3 maanden 1 week

3 < 4 maanden 3 weken

4 < 5 maanden 4 weken

5 < 6 maanden 5 weken

Deze aanpassing zal gelden voor opzeggingen betekend vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de wettekst verschijnt in het Staatsblad.


1. Opzeggingstermijnen WES korter

1.1. Opzeggingstermijnen WES sinds 01.01.2014

De WES voerde voor alle werknemers geharmoniseerde opzeggingstermijnen in. Elke werknemer, ongeacht zijn statuut, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft in geval van ontslag recht op een vaste opzeggingstermijn. De termijn wordt in weken uitgedrukt in functie van de verworven anciënniteit.

Tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst is de opzeggingstermijn in geval van ontslag door de werkgever vastgesteld op:

0 < 3 maanden 2 weken

3 < 6 maanden 4 weken

1.2. Kortere opzeggingstermijnen bij < 6 maanden anciënniteit

Uit het zomerakkoord bleek duidelijk dat men deze termijnen wou aanpassen.

De bedoeling is om in het begin van de arbeidsrelatie (< 6 maanden anciënniteit) de lengte van de opzeggingstermijnen meer geleidelijk te doen stijgen.

De wetswijziging komt hieraan tegemoet. De aanpassing geldt enkel in geval van ontslag door de werkgever:

0 < 3 maanden 1 week (nu 2 weken)

3 < 4 maanden 3 weken (nu 4 weken)

4 < 5 maanden 4 weken (nu ook 4 weken)

5 < 6 maanden 5 weken (nu 4 weken)

De opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer wijzigen niet.

1.3. Voor ontslagen betekend vanaf 1 mei 2018

Deze kortere opzeggingstermijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018.

Opzeggingen betekend vóór die datum blijven volgens de huidige opzeggingstermijnen. In geval van ontslag via aangetekend schrijven houdt dit in dat de derde werkdag na verzending zich vóór 1 mei 2018 bevindt.

2. Nog een laatste aandachtspunt: het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement moet de duur van de opzeggingstermijnen of de nadere regelen voor het bepalen van de opzeggingstermijnen of de verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake vermelden.

In dit laatste geval hoeft het arbeidsreglement niet aangepast te worden ingevolge de toegelichte wijzigingen. Arbeidsreglementen die de opzeggingstermijnen als dusdanig bevatten, zullen desgevallend moeten aangepast worden. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement hoeft hiervoor niet gevolgd te worden.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page