top of page

Starterjobs voor jongeren

In het zomerakkoord van 2017 besliste de regering een maatregel in het leven te roepen om laaggeschoolde jongeren goedkoper aan de slag te helpen. In het kader van een startbaanovereenkomst kan worden voorzien dat het loon van de nieuwe werknemer van minder dan 21 jaar zonder werkervaring verminderd wordt met:


  • 6 % in de maanden waarin de nieuwe werknemer op de laatste dag van de maand 20 jaar oud is,

  • 12 % in de maanden waarin de nieuwe werknemer op de laatste dag van de maand 19 jaar oud is;

  • 18 % in de maanden waarin de nieuwe werknemer op de laatste dag van de maand 18 jaar oud is.


Dit is enkel van toepassing in de privésector en wanneer het niet-verminderde loon van de nieuwe werknemer niet hoger zou gelegen hebben dan het minimumloon. Het gaat met andere woorden enkel om jongeren die normaal het minimumloon ontvangen. Bovendien mag het voltijds loon van werknemers met minstens zes of twaalf maanden anciënniteit in de onderneming niet zakken onder de specifieke lonen in de CAO nr. 43 (gewaarborgd minimummaandinkomen). Daarnaast zijn studentenovereenkomsten uitgesloten van het toepassingsgebied.


De notie ‘zonder werkervaring’ wordt zo bekeken of berekend dat kortere periodes van tewerkstelling niet als werkervaring meetellen, zodat ze de toepassing van de maatregel niet verhinderen bij volgende tewerkstellingen.


Het effect van de vermindering op het nettoloon van de jonge werknemer wordt getemperd doordat de werkgever een forfaitaire (netto)toeslag moet betalen in elke maand waarin hij het loon vermindert. De toeslag is vrijgesteld van inhoudingen, RSZ-bijdragen en fiscale inhoudingen. Maar de tabel met de schalen voor deze toeslag (afhankelijk van leeftijd en bedrag van het niet-verminderde minimumloon) moet nog worden vastgelegd. De werkgever zal bij de Dimona-aangifte van de werknemer een bericht ontvangen in verband met de werkervaring. Hij krijgt een waarschuwing indien de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden. De loonsvermindering en nettotoeslag moeten daarnaast worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.


De bepalingen inzake de starterslonen treden in werking op 1 juli 2018 en hebben toepassing op arbeidsovereenkomsten die vanaf die datum worden afgesloten.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page