top of page

Moet ik een ontslag motiveren?

Sinds 01.04.2014 heeft iedere werknemer het recht om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen. Dit betekent dat u als werkgever deze redenen best op eigen initiatief schriftelijk meedeelt. U kan ook afwachten tot de werknemer hiernaar informeert. De werknemer zal de mogelijkheid hebben op deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever voor te leggen binnen de 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Wordt de overeenkomst beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn, moet de werknemer zijn verzoek binnen de 6 maanden na betekening van de opzegging door de werkgever te richten, zonder dat dit evenwel de termijn van 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt overschreden. Is het ontslag echter kennelijk onredelijk, kan de werknemer hiervoor een schadevergoeding vorderen.


Een kennelijk onredelijk ontslag is gebaseerd op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.Deze regeling is niet van toepassing op werknemers:

  • tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling

  • die tewerkgesteld worden via een overeenkomst voor uitzend- of studentenarbeid

  • die ontslagen worden met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), pensioen, stopzetting van de activiteit, sluiting en collectief ontslag;

  • waarvoor de werkgever een bijzondere ontslagprocedure heeft vastgelegd bij de wet of een cao moet naleven

  • die worden ontslagen in het kader van het meervoudig ontslag bij herstructurering, zoals gedefinieerd op sectoraal niveau.

Hoe kan u zich hier het best op voorbereiden? Functioneert een werknemer niet (meer) goed naar uw mening, dan kan u hem/haar daar best via een schriftelijke verwittiging van op de hoogte brengen. Aanvankelijk kan de bespreking van het functioneren van de werknemer uiteraard mondeling gebeuren, om op die manier duidelijk te maken aan de werknemer wat van hem/haar verwacht wordt en hem wederwoord te bieden. Wanneer u echter geen verbetering ziet, dan bouwt u beter het dossier van schriftelijke verwittigingen uit.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page