top of page

Wie komt in aanmerking als jobstudent?

Op prestaties van student zijn in principe enkel beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het gaat om 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Let wel, de voorwaarden m.b.t. studentenarbeid moeten worden nageleefd. Dit betekent dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten is, de student maximum 475 uren per kalenderjaar werkt en studentenarbeid enkel plaatsvindt tijdens periodes, waarin de student niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen.


Niet iedereen kan met een studentenovereenkomst tewerk worden gesteld.

Wanneer je iemand onterecht tewerkstelt met een studentenovereenkomst, dan wordt deze geherkwalificeerd naar een reguliere arbeidsovereenkomst en zullen de beperkte solidariteitsbijdrage niet meer van toepassing zijn. De werkgevers- en werknemersbijdragen zullen dus hoger liggen. Daarom is het van belang om na te gaan of de student nog over voldoende uren beschikt. De student kan dit zelf nagaan via student@work.


Het begrip student is ruim te interpreteren. Het gaat om eenieder die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling met volledig leerplan. Het hoofdstatuut van de student moet het volgen van onderwijs zijn.


Een student moet ten minste 16 jaar zijn of wanneer de student slechts 15 jaar is, moeten de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs voltooid zijn.

Buitenlandse studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) of met de Zwitserse nationaliteit kunnen eveneens worden tewerkgesteld conform de regels voor de Belgische studenten. Ze moet daarvoor geen onderwijs in België volgen of in België verblijven.

Buitenlandse studenten buiten de EER moeten over een geldige Belgische verblijfsvergunning met vermelding 'beperkt' of 'onbeperkt' toegang tot de arbeidsmarkt beschikken, voor ze in België kunnen werken als student. Een verblijfsvergunning van een andere EER-lidstaat of een Zwitserse verblijfsvergunning volstaat niet om in België als student te kunnen werken. Voor het overige gelden dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op de Belgische studenten.

Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page